Remedial Teaching

Wie
Binnen HSB-Boxtel verzorgen Petra Jaspers, Carla van Kessel en Jacqueline Keetels deze specifieke begeleiding. Zij zijn allen opgeleid tot Remedial Teacher. 
Ze richten zich op de begeleiding van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs met dyslexie of een vermoeden van dyslexie.
Daarnaast behoren ook examentrainingen in Engels en Nederlands voor bovenbouwleerlingen met dyslexie tot de mogelijkheden.

Procedure
In een intakegesprek zullen de specifieke begeleidingsbehoeften van de leerling met de ouder(s) besproken worden en wordt een plan van aanpak voor de komende periode besproken. 
In overleg met de ouders vindt evaluatie van de voortgang van de leerling en de gestelde doelen plaats en zo nodig worden er nieuwe afspraken gemaakt en/of wordt het handelingsplan bijgesteld.

Belangrijke aandachtpunten binnen RT  
- Aanleren van woordjes in vreemde talen.
- Herhalen van spellings- en grammaticaregels en de toepassing daarvan.
- Lezen en begrijpen van teksten, zowel in het Nederlands als in vreemde talen.
- Aanbieden van manieren om efficiënt met de leerstof om te gaan.
- Leren goed gebruik te maken van (computer)faciliteiten.
- Leren inzetten van faciliteiten die de school aan de leerling biedt.
- Feedback op gemaakt werk dmv het opvragen en bespreken van toetsen.-
- Korte communicatielijnen met ouders, dyslexiecoördinatoren van de scholen en de docenten.